Färskvaraindustrin

Ladda ned produktblad för reklamation färskvara.

Ladda ned produktblad

Bestin är en validerbar plattform med anpassade funktioner för företag inom färskvara industrin.

Dagens medvetna konsumenters behov i kombination med branschens krav på kvalitet och livsmedelssäkerhet, ställer höga krav på aktörer inom färskvaraindustrin. Oavsett om du arbetar med råvaruförädling i industrin, logistik, grossistverksamhet eller försäljning till slutkonsumenter, så krävs att du möter kraven från regleringar och standarder, och att du jobbar för ständig förbättring. Bestin är plattformen som hjälper dig att leva upp till kraven och ger stöd för ett aktivt kvalitetsarbete färskvarasektorn.

Funktioner

Funktionalitet för all typ av ärendehantering och workflow. Enkel rapportering, tydlig överblick och bra analysverktyg skapar effektiva arbetsflöden.

Bakgrund

Hantering av färskvaror är en utmaning för alla inblandade i leveransen till kund. Kommer varor sent är det troligt att varan kan vara skadad eller ha ”kort datum”. Många företag gör en enklare avräkning mot nästa köp, andra en avräkning varje månad och ”clearar” på bästa sätt, gärna godtyckligt och. Bäst är naturligtvis att kunna planera och övervaka leveranser så att detta inte sker men störningar orsakade av ”omständigheter” förekommer och då krävs att drabbad del i leveranskedjan agerar skyndsamt.

Utmaning

Utmaningen ligger i att kunna eliminera fel i leveransen på ett kvalitetsmässigt korrekt sätt samtidigt som det ska frigöra tid att göra annat för säljare och leverantör. Ju snabbare mottagande part kan kontrollera och vid behov rapportera skadade varor desto bättre möjlighet att hitta en lösning för ekonomiskt bästa hantering. Med dagens digitaliseringsteknik finns nu utmärkta förutsättningar att snabbt, enkelt och kostnadseffektiv ta emot – kontrollera och rapportera skadat gods mellan parterna i leveranskedjan.

Vad vi gjorde

En digitaliserad mottagning och kontroll kan se ut så här.

  • En föranmäld leverans godsmottas med hjälp av ett elektroniskt formulär som hanteras på en mobil skärm. Basinformation registreras och CMR koden fotograferas.
  • Inleveransen visas i systemet, i en vy som delas av både kontrollerande personal och inköpare.
  • Inleveransen stickprovkontrolleras. Finner kontrollanten partiet OK registrerar han/hon ett UA i det elektroniska formuläret och status ändras till grön.
  • Kontrollanten skapar en elektronisk reklamation i det fall skador på varan hittas. Varans skada fotograferas med hjälp av den mobila skärmen och bifogas reklamationen. Beroende på skadans allvarlighet startar en bestämd process. Är skadan liten notifieras inköparen. Är skadan lite större går notifieringen ut till leverantör med uppmaning om återkoppling för åtgärd.
  • Reklamationer kan därefter följas på skärmen där sedan inköparen hanterar processen, transporter bokas etc.

Resultat och förtjänster

  • Alla inblandade ser vad som kommer att levereras in under dagen, vilket ger en bättre arbetssituation för lagerpersonal.
  • Transporter kan planeras ”tidigare” vilket medför att varans tid på lager minskar samt att kvalitén mot kund ökar. Resultat: Längre hållbarhet.
  • Notifieringen från mottagare till leverantör ligger naturligt i mottagningsprocessen och ”glöms inte bort”. Inköpare och leverantör kommer till snabbare beslut vilket minskar förluster.
  • Transparent överblick för alla gör det enkelt att snabbt hantera – handlägga aktuell reklamation.

Ladda ned produktblad för reklamation färskvara.

Ladda ned produktblad